ADHD & PTSD bakom utmattning

 
 
orsaker utmattningssyndrom
 

sjukskriven för utmattningssyndrom?

Långvarig sjukskrivning för utmattningssyndrom kan bero på underliggande ADHD/ADD eller PTSD.

Detta enligt en studie från 2005, där 24% av deltagarna bedömdes ha diagnosen ADHD, med relativt stor säkerhet. Antalet misstänkta eller möjliga fall av ADHD i denna grupp låg på 56%. Båda dessa siffor är mycket högre än de siffror man brukar tala om på en hel befolkning, där den brukar ligga under fem procent (varierar bland annat beroende på undersökning och land).

Leg. läkare Gunilla Brattberg skriver i rapporten:

“Vuxna med ADHD har kanske klarat sig bra i gårdagens samhälle där tempot var lägre, och informationsmängden var begränsad. I dagens samhälle blir de i större utsträckning utslagna. De saknar den inre broms som är nödvändig för att man inte ska ”arbeta ihjäl sig”. På många av dagens arbetsplatser är de yttre omständigheterna sådana att arbetstagaren aldrig känner sig färdig med sin arbetsuppgift. Känslan av att vara färdig för dagen eller veckan måste man skapa själv – inifrån. Människor med ADHD saknar ofta denna förmåga. De är därför i riskzonen för utmattnings­syndrom.”

ADHD kan göra dig känsligare för PTSD

Denna studie visar även på starka samband mellan ADHD och PTSD. 52% av de långtidssjukskrivna pga utmattningssyndrom bedömdes lida av PTSD, medan 19% bedömdes ha både ADHD och PTSD. Detta är en rätt hög siffra, då motsvarande siffra för icke sjukskrivna låg på 1%.

Diagram ptsd adhd.png

Vad beror detta på?

Detta kan bero på olika saker. I studien påpekas att barndomstrauman och åtföljande PTSD kan orsakas av odiagnostiserad ADHD hos en eller båda föräldrarna. ADHD går nämligen väldigt ofta i släkten, och förr visste ju folk inte vad ADHD var eller vad det innebar. Inom de äldre generationerna finns det alltså väldigt många odiagnostiserade fall av ADHD.

Odiagnostiserad ADHD kan som sagt ofta följas av psykisk ohälsa, vilket kan ha påverkat familjesituationen negativt. Odiagnostiserad ADHD kan även öka risken för självmedicinering med droger och alkohol, vilket ytterligare kan förvärra familjesituationen. På socialstyrelsens hemsida beskrivs samsjuklighet mellan ADHD och alkoholism så här:

“Det finns en betydande samsjuklighet mellan adhd och alkoholberoende samt andra beroenden och psykiska tillstånd, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.”

En annan hypotes är att ADHD gör personen känsligare för trauman. Till exempel skulle det kunna vara så att personer med ADHD har svårare att återhämta sig från traumatiska händelser.

Generaliserad ångest

Studien visade även att många i gruppen med långtidssjukskrivningar för utmattning dessutom hade generaliserat ångestsyndrom. Brattberg skriver:

“Generaliserad ångest och fobiska tillstånd är vanligare hos flickor/kvinnor med ADHD [än hos pojkar/män]. I den aktuella gruppen var det en stor andel som rapport­erade just generaliserad ångest.”

ADHD och PTSD som orsaker utmattningssyndrom

Känslig för stress

I dessa fall kanske det går att hålla sig över ytan i perioder, men att leva odiagostiserad kan innebära extra mycket stress, vilket kan orsaka upprepade problem med utmattning, ångest och/eller depression. Detta bland annat eftersom man ofta är känsligare för stress och att det tar så mycket energi av att hela tiden försöka dölja eller kompensera för sina symptom, något som är väldigt vanligt bland kvinnor med ADHD/ADD.

Det är dessutom vanligt att kvinnor får sin diagnos senare i livet, eftersom de länge går oupptäckta, pga den bristande kunskaperna om hur ADHD/ADD yttras hos flickor och vuxna kvinnor. Kvinnor som till slut får sin ADHD-diagnos har ofta sökt hjälp i flera år, för utmattning, ångest, oförklarad trötthet, nedstämdhet eller depression, utan att veta att det beror på underliggande ADHD/ADD.


Vill du ha mer liknande information? Följ gärna Hälsologiskt på Instagram så får du regelbundna uppdateringar och påminnelser om när det kommit ut ett nytt inlägg här på Hälsologiskt.se

Du kan även skriva upp dig för det hälsologiska nyhetsbrevet, som kommer via mail. Detta skickas inte ut lika ofta som det händer saker på instagram, men om du vill ha koll på de stora sakerna som händer här på hälsologiskt.se så är det ett bra alternativ!